Vedtekter

§01. Foreningens navn er BERGEN VEST IL.

§02. Foreningens har som mål å fremme idrett blant unge og voksne. Formål skal oppnås gjennom aktiviteter som fotball, volleyball, e-sport og andre idretter.

§03. Foreningen er en frittstående juridisk enhet med medlemmer, og er selveiende. At den er selveiende innebærer at ingen, hverken medlemmer eller andre, har krav på foreningens formue eller eiendeler, eller er ansvarlig for gjeld eller andre forpliktelser.

§04. Medlemskap i denne foreningen er åpen for alle. Som hovedfokus har foreningen mot unge med innvandringsbakgrunn, og særlig tamilere i Bergen.

§05. Foreningen har 2 type medlemskap. Alle fullt betalende medlemmer (A medlemmer) har rett til å delta på årsmøte, har stemmerett og er valgbare for tillitsverv i foreningen. Medlemmer (B medlemmer) som velger en redusert kontingent har ikke stemmerett eller andre rettigheter.

§06. Det er kun kandidater som har tillitsverv (leder for lagene) og eksisterende styremedlemmer som er valgbare for styret. Ved manglende kandidater kan styret godkjenne andre A-medlemmer.

§07. A medlemmer kan søke om å få innvilget diverse kostander i forbindelse deltagelse i turneringer i Norge og internasjonalt. B medlemmer anses som støttemedlemmer og er viktige bidragsytere for driften av idrettslaget.

§08. Dersom det er en «gjeng» som vil spille sammen kan de melde seg inn i foreningen som A medlemmer, og få tilrettelagt trening om mulig. I deltagelse av turneringer må lagene bære foreningens navn og profil.

§09. Foreningen skal etter beste evne tilrettelegge for «åpen hall» for samme målgruppen. Dette tilbudet er ment som en sammenkomst og en måte å rekruttere medlemmer på.

§10. Ved deltagelse i turneringer og arrangementer arrangert av foreningen, skal det være vederlagsfritt for A medlemmer å delta. B medlemmer skal ha redusert påmeldingsavgift sammenlignet med ikke medlemmer.

§11. Dersom det er tilrettelagt, skal hele laget alltid bruke foreningens trøyer under arrangementer.

§12. Ved arrangering av egne arrangementer og turneringer kan egen komite velges ut av styret for gjennomføring. Disse får midlertidig begrenset beslutningsmakt. Komite i forbindelse med dette kan også i sære tilfeller bestå av ikke egne medlemmer av foreningen.

§13. Årsmøtet som holdes hvert år, er foreningens høyeste myndighet. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter, og alle A medlemmer har en stemme. Møteleder velges av årsmøtet.

§14. Styret velges for 2 år om gangen. Dette er for å sikre kontinuitet i arbeidet, men det er ingen øvre grense for hvor lenge en og samme person kan sitte i samme posisjon i styret dersom vedkommende blir valgt av medlemmene.

§15. Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Stemmelikhet avgjøres med tilleggsstemme som tildeles styret.

§16. Alle A medlemmer kan søke styre om økonomisk støtte til ønsket utstyr/tilrettelegging osv. Søknaden må være skriftlig og det må tydelig fremkomme ønsket beløp og bruksformål.

§17. Ved deltakelse i turnering, skal det fremlegges deltaker liste fra hvert lag fra lagets representant. Dersom laget og lagets ansvarlige vurderer lagets styrke som manglende, kan det søkes midler for å oppnå et komplett og sterkt lag som styret må godkjenne på forhånd.

§18. Foreningens medlemmer kan ikke spille for andre lag dersom foreningen selv stiller med et lag. Ved fravær av foreningens deltakelse kan spillere fritt spille for andre foreninger. 

§19. Styret kan forvalte foreningsmidler ette ønsket måte, så lenge formålet er å utvikle foreningens interesse.

§20. Budsjett, balanse og resultatregnskap fremlegges alltid ved årsmøtet.

§21. Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel direkte til A medlemmene eller ved kunngjøring på en sentral fora som f.eks. foreningens hjemmeside. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt senest to uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet. Styret kan velge å ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten.

§22. Årsmøtet skal

  • Behandle årsmelding
  • Behandle revidert regnskap
  • Behandle innkomne forslag
  • Fastsette kontingent
  • Vedta budsjett
  • Valg av styre hvert 2.år

§23. Ekstra ordinære årsmøter blir avholdt når styret bestemmer det, eller minst 2/3 av A medlemmene krever det. Innkalling skjer på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel. Ekstra ordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§24. Foreningen har et styre på minst 2 medlemmer. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal holde møte når styreleder eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Styret kan utvides og krympes etter behov og interesse, men minimum antallet skal til enhver tid utfylles.

§25. Styret skal

  • iverksette årsmøte bestemmelser
  • oppnevne eventuelle komiteer, utvalg eller personer som skal gjøre spesielle oppgaver, og utarbeide instruks for disse
  • administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til gjeldende instrukser og bestemmelser
  • representere foreningen utad

§26. Styre kan fatte vedtak når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene.

§27. Det er styrets leder som innehar signaturrett.

§28. Endringer av disse vedtektene kan bare gjøres på ordinært eller ekstra ordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§29. Ved brudd på vedtektene kan Styret avslutte medlemskapet til de respektive medlemmene. Medlemmet skal også varsles om dette.

§30. Oppløsning av foreningen kan bare behandles på årsmøte, og krever 2/3 flertall.

§31. Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse å tilfalle det formål foreningen arbeider for å fremme, ved at nettoformuen blir gitt til en ideell organisasjon som årsmøtet bestemmer. Ingen medlemmer, hverken styret eller andre medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.

 

Vedtektene ble sist oppdatert 24.10.2018